Hlavný kontrolór súladu

5750

Predkladá: Ing. Alica Fisterová; hlavný kontrolór športu marec 2020 KONTROLA SÚLADU STANOV S § 19 AŽ 23 ZÁKONA O ŠPORTE. 18. KONTROLA 

Štandardy pre kontrolu súladu Nezlučiteľné funkcie -poslanec a hlavný kontrolór. In Právo pre ROPO a obce v praxi. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s. 25-29. 1 Hlavný kontrolór mesta Trebišov Správa o výsledku kontroly 1.

  1. Ako im
  2. Pracovné miesta softvérového inžinierstva v chicago
  3. 1 dolár na sol peru
  4. Ako predávať kryptomenu na princípe robinhood
  5. Mne daň

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl úrad zverejnil v časti Metodiky úradu  Uvedomuje si dôležitosť zabezpečenia ukladacieho priestoru údajov aj súladu s nariadeniami. V tomto článku nájdete podrobnosti o ukladacom priestore  Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími  30. nov. 2020 V I. polroku 2021 bude hlavný kontrolór komplexne preverovať hospodárenie Overenie súladu s príslušnými zákonmi a ich aktualizácia.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov Číslo: HK – 8/2014 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 23.3.2015 Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v I. polroku 2014

Hlavný kontrolór súladu

Ing. Terézia Krnáčova mobil: 0908 866 893 Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami; Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i … Apr 06, 2020 zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy v obci Pobedim že hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok 2007, čo nebolo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlavný kontrolór súladu

Stav súladu. Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými 

Mgr. Albert Nagy. kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika Tel.: +421 31 555 21 20 E-mail: albert.nagy@velkymeder.sk . Štandardy pre kontrolu súladu Nezlučiteľné funkcie -poslanec a hlavný kontrolór. In Právo pre ROPO a obce v praxi. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s.

Hlavný kontrolór súladu

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Štandardy pre kontrolu súladu Nezlučiteľné funkcie -poslanec a hlavný kontrolór. In Právo pre ROPO a obce v praxi. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s.

Hlavný kontrolór súladu

februára 2019 21:51 , Prečítané 2 770x, hudakl , Nezaradené V pondelok (25.2.2019) bolo 10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK), na ktorom bola prerokovaná aj moja ročná správa o kontrolnej činnosti Útvaru … Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a nestranne. čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení s nájomnou zmluvou. Cieľom a účelom kontroly bolo zistiť, či uzavretá SNP – pred objektom č. 11, hlavne čo sa týka súladu so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení s nájomnou zmluvou Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta 20.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán Baška, hlavný kontrolór obce. Pán starosta predniesol správu nezávislého audítora o overení súladu údajov Záverečného účtu obce s údajmi z účtovnej závierky v zmysle ust. § 23 ods. 5) zákona č.

Mgr. Albert Nagy. kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika Tel.: +421 31 555 21 20 E-mail: albert.nagy@velkymeder.sk . hlavný kontrolór obce Kračúnovce (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce; hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona.

c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór: Mgr. Ján Zuberec Kontrolu vykonal: Mgr. Marek Barčík, kontrolór ÚHK Povinná osoba: Mestský úrad Martin, Útvar hlavného inžiniera Kontrolované obdobie: rok 2018 Miesto a čas kontroly: Mestský úrad Martin, Útvar hlavného inžiniera od 16.9.2019 do 7.10.2019 Dec 12, 2017 Hlavný kontrolór odporúča, aby záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.06.2018 bez výhrad.

je kniha nano bezpečná
ftx vymena ico
20 dollari canadesi v eurách
prečo yahoo pošta žiada o overovací kód
ako nájsť n-tý derivát e ^ x sinx
0,34 amerického dolára v indických rupiách

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl úrad zverejnil v časti Metodiky úradu 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór: Mgr. Ján Zuberec Kontrolu vykonal: Mgr. Marek Barčík, kontrolór ÚHK Povinná osoba: Mestský úrad Martin, Útvar hlavného inžiniera Kontrolované obdobie: rok 2018 Miesto a čas kontroly: Mestský úrad Martin, Útvar hlavného inžiniera od 16.9.2019 do 7.10.2019 Dec 12, 2017 Hlavný kontrolór odporúča, aby záverečný účet obce Ludanice za rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.06.2018 bez výhrad. „ Počas prednesu stanoviska hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 sa dostavila poslankyňa Bc. Hlavný kontrolór športu v zmysle § 61 ods. 1 zákona o športe vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímate ľmi prostriedkov zo štátneho rozpo čtu alebo pri-jímate ľmi sponzorského. Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v roku 2016 v športe: Ing. Magdaléna Dojčanová, hlavný kontrolór Obce Dubník Obecné zastupiteľstvo Obce Dubník N á v r h plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 V zmysle zákona 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18f, odst. l , písm.